Familie og naturen er de primære drivkræfter

 
I 2008 gennemførte Bornholms Regionskommune en stor spørgeskema-undersøgelse omkring flytninger til og fra Bornholm. Ca. 7.000 spørgeskemaer blev sendt ud til personer, som er flyttet til eller fra øen i perioden 2003-2007.

Rigtig mange tog sig tid til at svare på spørgsmålene, og svarprocenten er høj, nemlig 31,9 %. Det betyder, at vi har fået en højest anvendelig undersøgelse med kvalificerede resultater, der kan hjælpe os i det videre arbejde på området.

Analysearbejdet er nu færdigt, og nedenfor er gengivet hovedkonklusionerne. Rapporten offentliggøres i sin fulde længde her på sitet indenfor den nærmeste fremtid. Tak til alle for deres deltagelse.

Resumé
Fra Danmarks Statistiks flyttestatistikker ved vi, at tilflytterne er yngre personer (20-30-årige), ofte med små børn, samt personer omkring de 50-60 år, at fraflytterne primært er ganske unge mennesker, og at mændene er lidt ældre end kvinderne på flyttetidspunktet. Men ellers ved vi ikke ret meget om de to grupper. Denne flytteanalyse giver et mere detaljeret billede af, hvem mindst 30 procent af de flyttende er:

Karakteristik af respondenterne
• Tre fjerdedele af tilflytterne er i parforhold på flyttetidspunktet mod halvdelen af fraflytterne.

• Tre fjerdedele af tilflytterne havde i forvejen en eller anden form for tilknytning til Bornholm.

• Ca. 30 % af tilflytterne er egentlige 'eksilbornholmere', dvs. født og opvokset på Bornholm.

• Næsten 60 % af fraflytterne var fyldt 24 år på flyttetidspunktet, og heraf var to tredjedele oprindeligt tilflyttere, idet de havde boet på Bornholm i kortere tid end 24 år.

• Tilflytterne har gennemgående en større husstandsindkomst end fraflytterne, også når der korrigeres for antallet af enlige/samboende.

 

Uddannelse, erhverv og pendling
• Tilflytternes uddannelsesniveau er generelt højere end fraflytternes, og begge gruppers niveau er højere end hele befolkningens.

• På det erhvervs- og beskæftigelsesmæssige område er der flere pensionister/efterlønnere blandt tilflytterne end blandt fraflytterne, mens det omvendte gør sig gældende for uddannelsessøgende.

• Andelen af tilflyttere, der pendler, overstiger andelen af hele befolkningen.

• Langt flere pendlere har en lang videregående uddannelse (25 %) end tilflytterne (14 %) og befolkningen generelt (4 %).

• Pendlerne er især at finde blandt lønmodtagere i det private erhvervsliv. Næsten to tredjedele af pendlerne rejser over Ystad, heraf halvdelen i egen bil, og næsten en tredjedel bruger fly. Valget af transportmiddel er uafhængigt af rejsehyppigheden.

• Af fraflytterne angiver kun 39 respondenter ~ 3 %, at den primære flytteårsag var, at de pendlede og flyttede for at være tættere på deres arbejde, men næsten fire gange så mange erklærede sig helt eller delvist enige i, at pendling var en medvirkende årsag til fraflytningen.

Flyttegrunde og -årsager
• Familien og naturen har den største tiltrækningskraft på tilflytterne generelt, fulgt af job på Bornholm og ønsket om at prøve at bo et andet sted.

• Som medvirkende årsag til flytningen angiver over 40 %, at de fandt den rigtige bolig til den rigtige pris, men kun 10 % af tilflytterne angav fundet af boligen som den primære flytteårsag.

• Gruppen af eksilbornholmere vægter nærhed til familien mest, og for børnefamilierne tæller det mest, at Bornholm er et godt sted for børn at vokse op.

• Ønsket om at prøve at bo et andet sted, hvor Bornholm bare er en af mulighederne, fylder meget hos tilflytterne, hvilket tyder på, at Bornholm har en selvstændig tiltrækningskraft, der kan arbejdes yderligere med. Næsten halvdelen af de, som angiver dette ønske som primær flytteårsag, har ingen forudgående tilknytning til Bornholm.

• Den bornholmske natur synes at være en væsentlig tilflytningsparameter for personer med ingen eller perifer tilknytning til Bornholm - over 50 % af de, der angiver naturen som primær flytteårsag, hører til i denne gruppe (ferieophold eller ingen tilknytning).

•At skulle påbegynde videreuddannelse er den helt primære flytteårsag hos fraflytterne, fulgt af et nyt job uden for Bornholm og lysten til at prøve at bo et andet sted. Blandt de fraflyttede børnefamilier tæller nærheden til familie og nyt job ca. lige meget. Børnefamilierne angiver oftere end fraflytterne generelt lysten til at prøve at bo et andet sted som primær årsag.

Hvor længe havde fraflytterne boet på Bornholm?
• Jo højere uddannelsesniveau, jo færre år har fraflytterne opholdt sig på Bornholm. Gruppen af akademikere/højt uddannede har i gennemsnit boet på Bornholm i 10 år, mens den øvrige del af respondentgruppen har boet på øen gennemsnitligt i 16 år. Over 40 % af de højtuddannede flytter inden for 4 år, og 60 % er flyttet inden de har opholdt sig 8 år på Bornholm. Det kan hænge sammen med, at mulighederne for at gennemføre et karriereforløb som højtuddannet på Bornholm er begrænsede.

• En tredjedel af alle 24+-årige fraflyttere har boet på Bornholm i højest fire år, og halvdelen i højest 8 år. 40 % af de, som flytter inden for 8 år, angiver arbejdsmæssige relationer som primær flytteårsag, og 35 % angiver sociale relationer (familie og venner).

Flytter de (tilbage) igen?
• Mere end halvdelen af tilflytterne forventer at blive på Bornholm, og blot en sjettedel er sikre på at ville flytte igen. Kun en tredjedel af fraflytterne afviser at vende tilbage til øen. I begge grupper har ca. en tredjedel ikke taget stilling til spørgsmålet.

• Blandt de unge uddannelsessøgende fraflyttere, forventer mere end 50 % at vende tilbage til Bornholm, og omkring en fjerdedel har ikke taget stilling til spørgsmålet. De unge eksilbornholmere udgør således en gruppe med et stort genrekrutteringspotentiale.

Lever Bornholm op til respondenternes forventninger?
• Blandt tilflytterne har naturen, de gode opvækstmuligheder og boligpriserne har været bedst til at indfri forventningerne, mens de offentlige servicetilbud og mulighederne for uddannelse har levet dårligst op til tilflytternes forventninger. I alt erklærer 84 % af tilflytterne, at de overordnet set er tilfredse eller meget tilfredse med at bo på Bornholm. Mest tilfredse er de ældre og de 25-39-årige.

• Kun 71 % af de tilflyttere, der ikke havde forudgående tilknytning til Bornholm, føler, at deres forventninger til sociale netværk er blevet indfriet helt (26 %) eller delvist (45 %), mod 83 % blandt alle respondenter (43 % helt og 40 % delvist).

• Fraflytterne udtrykker størst tilfredshed med naturen, opvækstmulighederne og det sociale netværk, og også her er uddannelsesmulighederne og jobmulighederne bundscorere med henholdsvis ca. 50 % og 40 % utilfredse. I alt erklærer 78 % af fraflytterne sig overordnet tilfredse eller meget tilfredse med at bo på Bornholm.

• Blandt fraflytterne har langt de fleste af de, der overvejer at flytte tilbage eller endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet, enten været tilfredse eller meget tilfredse med at bo her (i alt 85 %).

• Ca. 70 % af såvel til- som fraflytterne har fået indfriet forventningerne eller er tilfredse med Bornholms gode fritids- og kulturliv.

• Omkring 90 % tilflyttere og fraflyttere føler sig helt eller delvist godt modtaget henholdsvis behandlet på arbejdspladsen og i lokalsamfundet (med tilflytterne lidt mere positive end fraflytterne), mens kun 60-80 % kan sige det samme om modtagelsen/behandlingen i kommunens servicetilbud eller af kommunen generelt (med fraflytterne lidt mere positive end tilflytterne).

• Både når det gælder til- og fraflyttere, føler børnefamilierne føler sig gennemgående lidt mindre godt modtaget/be­handlet end de øvrige.

Hvad mener respondenterne selv?
• I de åbne spørgsmål fylder naturen, velkomst/stemning, modtagelse/be­handling og familien mest på positivsiden hos begge grupper. På negativsiden vejer transporten til, fra og på Bornholm samt manglen på gode arbejdspladser tungest.

• Fire gange så mange fraflyttere som tilflyttere nævner tryghed på positivsiden, og heraf refererer de fleste til barndommen på Bornholm.

• På spørgsmålet om, hvad der kan få fraflytterne til at flytte tilbage, er gode arbejdspladser og sociale relationer (familier, venner og børn) de markant hyppigst nævnte forhold.

af Business Center Bornholm / 30.03.2009